/* chn quảng co gc phải */
Tắt Quảng Co [X]
/* chn quảng co gc tri */
Tắt Quảng Co [X]